Esas Sözleşme

 • GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ


  GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
 • I. TEMEL HÜKÜMLER

  Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

  Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

  a) Fertilizer Corporation Of America (Madison Avenue Newyork America)
  b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)
  c) Türkiye Zirai Donatım Kurumu (Ankara'da Keçiören'de)
  d) Sümerbank (Ankara'da Ulus Meydanı'nda)
  e) Etibank (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)
  f) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı (Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda)
  g) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (Ankara'da İstasyon Civarında)

  Madde 3 - Şirketin adı “Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi” Şirketin kısa adı “GÜBRETAŞ” tır.

  Madde 4 - Şirketin iktisadi amaç ve çalışma konularını teşkil eden iş ve işlemlerin çeşit ve kapsamları şunlardır:

  A-Sanayicilik :

  1- Yurtiçinde ve yurtdışında sülfürik asit, fosforik asit, monoamonyum fosfat, simple süperfosfat, triple süperfosfat ve kompoze gübre üretimi,

  2- Gerektiğinde her türlü; kimyevi gübrelerin, harmanlanmış gübrelerin, yaprak gübrelerinin, sıvı gübrelerin, gübre çözeltilerinin ve gübre süspansiyonlarının üretimi,

  3- Endüstride kullanılan fosforik asit, sülfürik asit türleri ve fosfat bileşiklerinin üretimi,

  4- Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü kimyasal maddelerin üretimi,

  5- Yukarıda belirtilenler dışında diğer endüstriyel kimyevi maddelerin üretimi, ithal ve ihracı, gerekli hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi pazarlanması,

  6- Yukarıda 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı maddelerde belirtilen çalışma konularında;

  a - Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli fabrika ve tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek bu amaçla kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, bunları satın almak, işletmek,

  b - Gerekli hammadde, aramamul ve mamul maddelerin iç ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve ihracı, iç ve dış piyasalarda pazarlanması, bu amaçla yerli ve yabancı pazarlama Şirketleri kurulması, satın alınması, ortak olunması,

  7- Yurt içi ve yurt dışında her çeşit kimyevi ve organik gübre, gübre hammaddeleri, gübre yardımcı maddelerinin üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı işlemlerini yapmak.

  B-Madencilik:

  1 - Türkiye'de çıkarılan bilcümle madenlerin özellikle fosfat, pirit, altın, gümüş, volfram, uranyum, trona, demir, bakır, krom, kurşun, çinko, kalay, manganez, kobalt, civa ve kömür gibi madenlerin cevher halinde veya işlenerek elde edilen metallerin veya bunların alaşımlarının ithalat,ihracat veya dahili ticaretini yapmak,

  2 - Maden çıkarılması için maden sahaları aramak veya bizzat bulacağı sahalara ait arama ve işletme ruhsatları iktisap etmek, bu suretle iktisap ettiği arama ve işletme ruhsatlarını gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek,

  3 - Madenlerin aranması, çıkarılması, kimyasal analizi ve işletilmesi için gerekli makina ve techizat ile inşaat ve iş makinelerini satın almak bunların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

  4 - Madenlerin çıkarılıp imali için gerekli tesisleri kurmak, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, ortak olmak, kiralamak, işletmek,

  5 - Her türlü maden cevherlerinin işletilmesi için kurulacak entegre tesislerden elde olunan mamul, yarı mamul veya hammaddelerin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak, kıymetli taşlar, kıymetli madenler ve bu madenlerle kaplama maddelerin alaşımlarından mamul eşyaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

  6 - Madencilik ile ilgili hammaddelerin, yarı mamul madenlerin, makine komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, imalat ve dahili ticaretini yapmak,

  C-Ticaret:

  1 - Şirketin faaliyet konusunu ilgilendiren ithalat, ihracat ve komisyonculuk işlerini yapmak,

  2 - Ticari mümessillik, komisyonculuk, acentelik işlemlerini yapmak,

  3 - Özel, resmi, ulusal, uluslararası taahhüt ve komisyon işleri yapmak,

  4 - Şirketin konusu ile ilgili hammadde, yarımamul madde, mamul madde, makine, komple
  tesis, kalıp, ambalaj malzemesi, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, üretim, imalat, dahili
  tedarik ve ticaretini yapmak,

  5 - Torbalama tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, işletmek, terminal hizmetleri vermek, bu konu ile ilgili yerli ve yabancı Şirketler kurmak, kurulmuş Şirketlere ortak olmak,

  D-Turizm :

  İç ve dış turizm sahasında her türlü ikamet,istirahat ve eğlence yerlerini vesair turistik tesisleri satın almak, kiralamak, yeniden inşaa ve tesis etmek, işletmek, gerektiğinde kiraya vermek, satmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, her türlü yolcu taşıma tesis ve işletmelerine sahip olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu konularda başka gerçek ve tüzel kişilerle yeni şirketler kurmak veya mevcut şirketlerin paylarını satın almak,

  E-Taşımacılık :

  Kara, deniz, hava taşımacılığı yapmak, taşımacılık için her türlü araç, teçhizat satın almak, iskeleler, tesisler, terminaller kurmak, terminal hizmetleri vermek, transit depolama ve sevk işleri yapmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, gemi, uçak, kara nakil vasıtaları kiralamak, satın almak, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu konu ile ilgili yeni şirketler kurmak, mevcut yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak,

  F-Sigorta Acenteliği işleri yapmak, kurulmuş yerli ve yabancı sigorta şirketlerine ortak olmak,

  G-Satın alma, ithalat, ihracat ve mümessilliği yapmak,

  H-Vakıf, kooperatif tesis etmek ve sosyal hizmetler

  Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ilgili maddeleri uyarınca Şirket çalışanları ve işçiler lehine yedek akçe ayrılması ve yine yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların Şirketten ayrılması sureti ile vakıf veya kooperatif kurabilir. Şirket, Genel Kurul’un belirleyeceği üst sınırı aşmamak şartı ile kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere bağışta bulunabilir; bulunulan bağış miktarı dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmekte olup, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması gerekmektedir.

  İ-İnşaatçılık :

  1-Her türlü inşaat, montaj, sanayi tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, bu konularda müşavirlik
  yapmak, mühendislik hizmetleri vermek, proje büroları kurmak,

  2-Bayındırlık ve endüstri hizmetlerinin her dalında inşaat, montaj ve tesislerinin yapımını taahhüt
  etmek,

  3-Yukarıda iki madde halinde belirtilen faaliyetler için gerekli makine ve ekipmanları satın almak, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak bu faaliyetler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

  J-Gayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi, yine sahibi bulunduğu gayrimenkullerin ayni sermaye olarak konulmak suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerine kurucu ortak olunması, bu şirketlere nakdi sermaye konulması, sahibi bulunduğu gayrimenkullerin rehnedilmesi, başka kişi ve kurumlara ait gayrimenkullerin rehin alınması, ayrıca sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinden üst hakkı tesis edilmesi, intifa, irtifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir. Şirket, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket, sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehini, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendi lehine menkul mal rehini ve gayrimenkuller üzerinde de kendi lehine ipotek tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yine aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi pay senetlerini, her nevi ortaklık paylarını veya tahvilatı satın almak, satmak. TTK’nın ilgili maddelerinde belirtilen istisnai hükümler gereğince geri alınan pay senetleri dahil olmak üzere, esham ve kuponları üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin tesis etmek ve bu evrakı rehin olarak almak. Ancak mezkûr hüküm gereğince geri aldığı kendi pay senetlerinin Genel Kurulda temsili caiz olmadığı gibi bunların kısa zamanda tekrar başkalarına devri şarttır. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında SPK tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

  K-Tarım ve Gıda Sanayii:

  Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.

  L-DENİZCİLİK

  1-Deniz ve çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için deniz ve kıyı temizleme
  faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü tekne, deniz ve kara aracı, ekipman,
  malzeme ve teçhizat vb. satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

  2-Deniz ve çevresinin korunması ve denizlerin temizliği için gemilerden ve her türlü deniz
  teknesinden sıvı ve katı atık alımı, depolanması ve geri dönüşümü faaliyetlerinde bulunmak,
  bu faaliyetler için gerekli her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve işletmek, bu gayeye
  matuf olmak üzere deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb. satın almak, satmak,
  kiralamak ve kiraya vermek.

  3-Yukarıda belirtilen araçları inşa, tamir ve tadil ettirmek ve bu maksatla tersane kurmak, haddane,
  ark ocağı, her çeşit demir, çelik, boru ve sac üretimi ile her türlü hammadde ve mamul üretimi,
  işlemesi ve işletilmesi, satın alınması, satılması, ihracatı, ithalatı ve bu işleri yapan şirketlerle
  işbirliği, ortaklık, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve benzeri işleri yapmak, sabit ve yüzer
  işbirliği, ortaklık, temsilcilik, mümessillik, havuzlar inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu suretle
  gemi havuzlama işlemleri yapmak, limanlar ve marinalar kurmak, satın almak, kiralamak ve
  işletmek. Deniz turizmi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

  4-Limanlar ve serbest bölgelerde depo antrepo ve satış mağazaları açmak, işletmek,
  satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

  M-Enerji


  Her nevi enerji ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarına dair ilgili mevzuat çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, petrol, akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat ve ticaretine dair yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına yönelik her türlü ticari, sınai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.


  Şirket yukarıda A - M bendlerinde belirtilmiş çalışma konularına ilişkin amaçlarına ulaşmak için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

  Şöyle ki:

  a) Çalışma konularının gerektirdiği ticari, sınai ve sair muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak
  üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir,
  bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren
  iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli yahut süresiz olarak
  kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadelerine tahsis edebilir.

  b) Şirket gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle,
  mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz, her nev’inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş
  ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye’de mümessillik yahut distribütörlüğünü
  yapabilir.

  c) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal istikraz edebilir. Bunun yanında
  TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket, kendi tüzel kişiliği
  adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin
  yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine her türlü finansmanı tekeffül edebilir bunlar lehine
  her türlü ayni ve nakdi teminat verebilir, keza Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir,
  her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi
  üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye
  ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve
  kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir.

  d) Şirketin sahip olduğu pay senetleri ve tahvilleri rehnedebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu
  veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izni almak
  suretiyle her nevi tahvil kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu (commercial paper) ve borç senedi
  ihraç edebilir. Çıkartılan tahvillerin bedeli tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.

  Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri
  saklı kalmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi
  veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda
  dışardan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir.

  e) Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında
  da yapabilir. yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle, yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde
  bulunabilir.. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mâli mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar
  yapabilir.

  f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile amaç ve çalışma
  konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar
  üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların
  aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında SPK tarafından aranacak gerekli yapılması
  zorunludur.

  Ayrıca Şirket, mevzuatın yasaklamadığı iktisadi, idari ve her türlü ekonomik amaç, konu ve
  alanlarda faaliyette bulunabileceği gibi, bu faaliyetlerle ilgili olarak yine her türlü hakları
  iktisap ve borçları iltizam edebilir.


  Madde 5 - Şirketin merkezi İstanbul olup, faaliyet yerleri Türkiye sınırları içinde ve dışında, Şirket amaçlarına uygun tesis edeceği diğer işletme yerleridir. Şirket gerekli görmesi halinde yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, irtibat büroları ihdas edebilir. Şirkete ait ilânlar, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde tescil ve ilân edilir. Adres değişikliğinde yeni adres, tescil ve ilân ettirilir, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilir.

  Madde 6 - Şirketin faaliyet süresinde bir sınırlama yoktur.

 • II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ

  Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları

  Madde 7 - Şirketin Sermayesi

  Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

  Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL(BirMilyarTürkLirası)’dır.

  Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtyüzmilyon) adet paya bölünmüş durumdadır.

  Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

  Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,-TL’lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

  Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

  Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dır. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(İkimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)’lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60 TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)’lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksenbeşTürkLirasıOtuzüçKuruş)’lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)’lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltıyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıYetmiş-beşKuruş)’lik kısmı Sermaye’ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL(BirTürkLirasıKırküçKuruş)’lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır.

  Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

  Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

  Madde 8 – Pay senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, pay senetleri ve senetlerin devri ile ilgili her türlü hususta kaydi sistem esaslarına uyulmakla birlikte TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri caridir.

  Madde 9 - Lüzumu halinde Şirket sermayesi artırılabilir. Ancak sermayenin tamamı ödenmiş olmadıkça sermaye artırımına karar verilemez. Sermaye artırım sürecinde kanuni şekil şartlarına uygun davranmak esastır. Sermaye artırılmasına karar verildiği taktirde Şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak payları satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar içerisinde ve ne şekillerde kullanılacağını yasal sınırlara riayet etmek kaydıyla yönetim kurulu tayin eder. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında her hissedar şirketteki hisse nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseye sahip olur. Sermaye artırımında pay bedellerinin tam ve nakden ödenmesi esastır.

  Madde 10 - Şirket sermayesi TTK’ya uygun olarak ve ancak Genel Kurul kararı ile azaltılabilir. Sermayenin azaltılmasına dair muameleler bitiminde usulen tescil ve ilan edilir. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususu azaltmaya karar veren Genel Kurul tarafından TTK’nın ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümleri dikkate alınarak tayin edilir.

 • III. YÖNETİM KURULU

  Yönetim Kurulunun oluşturulması, görevleri ve şirketin idaresi:

  Madde 11 - Şirketin Yönetim Kurulu TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, TTK hükümleri çerçevesinde seçilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekâleten Şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. İşbu Esas Sözleşme, TTK, SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği, Genel Kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda, en geniş mânada Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin TTK’nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili diğer hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

  Şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

  Madde 12 –Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, şu kadar ki üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, gündemde ilgili bir madde bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir nedenin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa TTK’nın üyeliğin boşalmasına ilişkin madde hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

  Yönetim Kurulu üyelerinin iflasına karar verilir, ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye, üyelik için gerekli kanuni şartları yahut Esas Sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

  Madde 13 - Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu işlerin gidişatına nezaret etmek, kendisine arzolunacak konularla ilgili çalışmalar yapmak, bütün önemli meseleler ile kararların tatbikine nezaret etmek ve gerekli gördüğü diğer hususlarda çalışmak üzere üyelerden oluşan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulunun toplantı zamanları ve kararların alınış biçimi hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyesi tek taraflı olarak kendi iradesi ile her zaman istifa edebilir.

  Madde 14 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini TTK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu TTK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. TTK ve SPK’nın ilgili hükümlerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

  Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek görev, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, tescil ve ilân ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti TTK hükümlerine tabidir.

  Madde 15 - Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç etmek suretiyle çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yine Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkartmaya yetkilidir. Şirket TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kuruluşların tebliğ ve kararları çerçevesinde tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâra iştirakli tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri, finansman bonoları ile ileride ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Genel Kurulun yukarıda sayılan menkul kıymetleri ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna aittir. Bu madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, SPK’nın belirleyeceği esaslar dahilinde ilân edilir. Yönetim Kurulu, yurt içi veya yurt dışında iştirak edinmeye, varolan iştirak paylarını satmaya, sermaye artırımlarına katılmaya ve iştiraklerle ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

  Yönetim Kurulu, Şirketin konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların geri kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

  Madde 16 -
  Şirketin Kendi Paylarını Satın Ve Rehin Alması:

  Şirket, SPK tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kendi paylarını satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını satın ve rehin almasına ilişkin şartlara işlem sınırlarını geri alınan payların elden çıkarılmasına veya itfasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslarda SPK’nın düzenlemelerine uyulur.   

 • IV. DENETLEME

  Madde 17 - Şirketin finansal raporlama ve bağımsız denetimi ile denetleme hususuna dair konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’nın ilgili yasal düzenlemeleri başta olmak üzere konuya dair tüm mevzuat hükümleri geçerlidir.

 • V. GENEL KURUL

  Madde 18 - Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantı ilânı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

  Şirketin Internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilânı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar yapılır. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Genel Kurul, kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülen hallerde karar almaya yetkilidir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

  Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK’nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

  Madde 19 - Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Kanunda yazılı hallerde, mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirketin sermayesinin en az %5’ine sahip olan pay sahipleri, gerekçe ve gündemi de bildirmek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır. Aksi halde çağrı istem sahipleri tarafından yapılır. Bu hususlarda SPK ve TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır. Pay sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda pay sahibinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan paydan doğan oy hakkına ilişkin durum, pay sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri ile birlikte diğer hak ve mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem esasları göz önünde bulundurulma şartıyla TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

  Madde 20 – Genel Kurulların Şirketin İdare Merkezinde toplanması esastır. Ancak icap eden hallerde yönetim kurulunca belirlenen diğer elverişli bir yerde toplanabilir.

  Madde 21 -Şirket, Genel Kurullarını toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin Internet sitesi ve KAP ile SPK tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilân ile çağırır. Bu çağrı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul Toplantılarında Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin yasal düzenlemelere uyulur. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri, Hazirun Cetvelinin hazırlanması, çağrısız Genel Kurul toplanmasına dair hususlarda TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

  Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

  Madde 22 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu hususta SPK’nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilân edilir.

  Madde 23 - Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’nın ilgili hükümleri caridir.

  Madde 24 – Şirket Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönerge çerçevesinde toplanır.

  Madde 25 – Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatına dayanılarak SPK tarafından yapılacak düzenlemeler ile munhasıran kendi yetkisine bırakılan hususlar ile, özellikle TTK’nın 408. Madde hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa devredemez.

  Madde 26 – Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

  Ayrıca, Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması ve SPK tarafından önemli nitelikli iş olarak tanımlanacak hususlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK’nın konuya ilişkin diğer düzenlemelerine uyulur.

  Madde 27 – Esas Sözleşmenin değiştirilmesi ve bundaki nisaplar, Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları, kararların geçerliliği, kararların iptali gibi hususlarda da Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’nın ilgili hükümleri caridir.   

 • VI. YILLIK HESAPLAR

  Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.

  Madde 29 - Finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin yükümlülükler hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’nın ilgili hükümleri caridir.

  Madde 30 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

  Genel Kanuni Yedek Akçe:

  a) % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır
  b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
  c) Net dönem kârından “a” ve “b” bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra net dönem kârının kalan kısmını Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel kanuni yedek akçe, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek için ayırdığı yedek akçe ve isteğe bağlı ayrılan yedek akçelerin kullanım şekli hususlarında TTK’nın ilgili hükümleri ile mevzuatın diğer hükümleri dikkate alınır.
  d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
  e) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

  Madde 31 – Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kârın dağıtım tarihi ve şeklinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.            

 • VII. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

  Madde 32 – Şirketin sona erme ve tasfiyesi hususunda, TTK’nın ilgili maddeleri ile mevzuatın diğer hükümleri uygulanır.

 • VIII. SON HÜKÜM

  Madde 33 – Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında öncelikle Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve diğer yasal düzenlemeler tatbik olunur. Bu Esas Sözleşme hükümlerinin hiçbir cümlesi, lafzı ve ruhu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümlerine aykırı olarak anlaşılamaz ve yorumlanamaz. SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.   

 • ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ (Ticaret Sicili Gazetesi Bilgileri)

                 


                     NİTELİĞİ                                                     


                    

                TARİH                                   SAYI                 SAYFA               
               Sözleşme Değişikliği          07.05.2015         8815       113-117
               Sermaye Arttırımı          05.12.2013         8458         680
               Sermaye Arttırımı          04.12.2013         8457       476-477
               Sözleşme Değişikliği          23.05.2013         8326       521-535
               Sözleşme Değişikliği          28.05.2012         8077       443-447
               Sözleşme Değişikliği          04.05.2009         7303       228-230
               Sermaye Arttırımı          08.01.2009         7223       470-471
               Sözleşme Değişikliği          20.04.2007         6792       729-737
               Sermaye Arttırımı          21.04.2004         6037       388-392
               Sözleşme Değişikliği          23.02.2004         5992       404-405
               Sermaye Arttırımı          10.01.2003         5715         1263
               Sermaye Arttırımı          05.05.2000         5039       395-398
               Sermaye Arttırımı          31.08.1999         4866       198-199
               Sermaye Arttırımı          09.05.1995         3784       159-160
               Sermaye Arttırımı          26.09.1994         3627         131
               Sermaye Arttırımı          22.04.1994         3517       100-103
               Sermaye Arttırımı          06.01.1994         3443       623-624
               Sermaye Arttırımı          17.05.1993         3282       252-254
               Sermaye Arttırımı          14.09.1989         2375       103-104
               Sermaye Arttırımı          21.11.1988         2149          24
               Sermaye Arttırımı          29.01.1988         1945        70-71
               Sermaye Arttırımı          17.11.1986         1597           40
               Sözleşme Değişikliği          07.05.1986         1509       133-134
               Sözleşme Değişikliği          24.05.1983         814           21
               Sermaye Arttırımı          24.01.1983         677         33-35