Politikalar

 • KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

  Gübre Fabrikaları T.A.Ş. olarak şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

  Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarımızda yer alan dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden yasalarla belirlenen genel yedek akçeler ayrıldıktan sonra bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hesaplanacak kâr payı tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtımı önerisi ile Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

  Genel Kurulumuzun kararları çerçevesinde nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Şirketimiz, şirket menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hissedarlarımıza azami oranda kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemektedir. Şirketimizin kâr payı dağıtımında imtiyaz yoktur. Kâr payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

  Kâr payı avansı dağıtılmaz.

  Kâr payının hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Esas Sözleşmemizin 31. Maddesine göre Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.  


   


 • BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

  Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin (GÜBRETAŞ) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; adil, eşit, şeffaf, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde bilgi sunmaktır. GÜBRETAŞ, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili bilgi ve stratejilerinin kamuoyu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

  GÜBRETAŞ kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurum düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. 

 • 1. AMAÇ

  Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin (GÜBRETAŞ) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; adil, eşit, şeffaf, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde bilgi sunmaktır. GÜBRETAŞ, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili bilgi ve stratejilerinin kamuoyu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. 

  GÜBRETAŞ kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurum düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. 

 • 2. DAYANAK

  GÜBRETAŞ Bilgilendirme Politikası Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurum düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.  

 • 3. KAPSAM

  Bilgilendirme Politikası, GÜBRETAŞ bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri kapsamakta olup GÜBRETAŞ’ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir. 

 • 4. SORUMLULUK

  Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik prensiplerini esas almaktadır. Bu kapsamda Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün desteği ve Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü’nün (Yatırımcı İlişkileri) koordinasyonunda şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek ve bilgi paylaşımında asimetriyi önleyecek şekilde bilginin zamanında, doğru, anlaşılabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişimi yürütmektedir.

 • 5. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

  a) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen Özel Durum Açıklamaları,
  b) Periyodik olarak KAP aracılığıyla Mali Tablo ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu ve Sorumluluk Beyanları,
  c) Yıllık Faaliyet Raporları, (Söz konusu raporlar gerek basılı gerekse kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
  d) Kurumsal İnternet Sitesi, (www.gubretas.com.tr)
  e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, (İzahname, Sirküler, Genel Kurul Çağrısı vb.)
  f) Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
  g) Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
  h) Pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, telekonferans veya birebir görüşmeler ve yatırımcı sunumu vb. bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
  i) Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları

  5.1. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

  Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri tarafından, bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları sadece;

  - Yönetim Kurulu Başkanı
  - Yönetim Kurulu Üyeleri
  - Genel Müdür
  - Genel Müdür Yardımcıları
  - Genel Müdür tarafından yetkilendirilen diğer ilgili kişiler

  tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, Sermaye Piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri’ne yönlendirilir.

  5.2. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

  Özel durum açıklamaları; Yatırımcı İlişkileri tarafından, söz konusu açıklamayla ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda hazırlanır. Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları ile Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürü’nün elektronik imzası ile KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesinde de yayınlanır.

  Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olacak şekilde düzenlenir.

  GÜBRETAŞ çalışanları, kamuya henüz açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklarsa veya açıklandığını tespit ederse, durumu derhal Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü’ne bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Özel Durum Açıklaması hazırlanarak, KAP aracılığıyla kamuya duyurulur.

  5.3. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

  GÜBRETAŞ Mali Tabloları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üçer aylık dönemlerde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanıp mevzuatın öngördüğü dönemlerde bağımsız denetimden geçirilir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır. SPK düzenlemeleri gereği hazırlanan Türkçe ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarının İngilizcesi de şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

  Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına www.gubretas.com.tr adresinden erişilebilir.

  5.4. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

  Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilmesinin ardından Mali Tablolar ve Dipnotlarla birlikte KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulur ve kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

  Yıllık Faaliyet Raporu ve Ara Dönem Raporları Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem Faaliyet Raporları ve Mali Tablolar KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanır.

  Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablo ve Dipnotlar Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından “GÜBRETAŞ Faaliyet Raporu” olarak yayına hazırlanır ve basılır.

  Sermaye Piyasası katılımcıları GÜBRETAŞ Faaliyet Raporu’nun Türkçe ve İngilizce basılı halini Yatırımcı İlişkileri’nden temin edebilirler.

  5.5. Genel Kurul Toplantıları

  Genel Kurul gündemi ve bilgilendirme dokümanları; ilan tarihi ve toplantı tarihi hariç olmak üzere Genel Kurul tarihinden ez az 21 gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve KAP’ta kamuoyuna duyurulur ve kurumsal internet sitesinde de yayınlanır. SPK’nın ilgili düzenlemeleri gereği Genel Kurul’da hazır bulundurulacak dokümanlar en az 15 gün önce şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

  GÜBRETAŞ Genel Kurul toplantılarında, daha önce ortakların incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya Genel Müdür tarafından GÜBRETAŞ’ın yıllık faaliyetleri hakkında özet bir sunum yapılarak katılımcılardan gelen sorular cevaplanır.

  5.6. Kurumsal İnternet Sitesi

  Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, “www.gubretas.com.tr” adresindeki GÜBRETAŞ Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır. GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır. İnternet sitesi herkese açık olup tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim aracı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır.

  Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve Özel Durum Açıklamalarının yerine geçmez. GÜBRETAŞ tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

  GÜBRETAŞ Kurumsal İnternet Sitesinin erişimi ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından alınır. Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

  GÜBRETAŞ Kurumsal İnternet Sitesinin geliştirilmesine ve güncellenmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilmektedir.  

 • 6. İDARİ SORUMLULARIN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

  6. İDARİ SORUMLULUĞU OLANLARIN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI 


  İdari Sorumluluğu Olanlar listesinin belirlenmesi sürecinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin ilgili hükümleri dikkate alınır. GÜBRETAŞ’ın yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan ya da dolaylı olarak GÜBRETAŞ’ın içsel bilgilerine düzenli bir şekilde erişen ve GÜBRETAŞ’ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler listeye dahil edilir. Bu doğrultuda;

  - Yönetim Kurulu Başkanı
  - Yönetim Kurulu Üyeleri
  - Genel Müdür
  - Genel Müdür Yardımcıları
  - Birim Müdürleri
  - Hukuk Müşaviri
  - Bölge Satış Müdürleri

  İdari Sorumluluğu Olanlar listesine dahil edilir.

  İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri tarafından içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda ve “Sessiz Dönem” uygulaması konusunda bilgilendirilirler.

  GÜBRETAŞ, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan veya bu bilgiyi şirket nam ve hesabına kullanan, denetim, danışmanlık gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

  İçsel Bilgilere Erişimi Olan kişilerin listesi, sürekli olarak güncel tutulmakta olup, değişiklik olması durumunda ilgili yönetmelik gereğince en geç 2 gün içerisinde gerekli güncellemeler gerçekleştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirim yapılmaktadır.  

 • 7. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

  GÜBRETAŞ meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun yatırımcıları yanıltılmasına yol açmaması ve bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK'nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek KAP aracılığı ile kamuya açıklanır.

  Şirket içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde, ertelemenin şirketimizin meşru çıkarlarını korumasına etkisini, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlar.  

 • 8. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

  GÜBRETAŞ çalışanları, çalışma sürelerinde öğrenmiş oldukları Şirkete ait ticari sır kapsamına giren bilgileri çalışma esnasında ve sonrasında korur ve bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. Hiçbir GÜBRETAŞ çalışanı görevi nedeniyle sahip olduğu içsel bilgiye dayanarak GÜBRETAŞ hisse senetlerinin alım-satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamazlar. Ayrıca GÜBRETAŞ, bilişim sistemlerinde de her türlü tedbiri alarak kurumsal bilgi güvenliğini sağlar.

 • 9. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

  GÜBRETAŞ’ta gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar Yatırımcı İlişkileri tarafından yürütülür.

  Sermaye Piyasası katılımcıları ile yurtiçinde veya yurtdışında olmak üzere birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan toplantı ve görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçası olmakla birlikte, gerçekleştirilen ve kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmamaktadır.

  Sermaye Piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde GÜBRETAŞ Yatırımcı İlişkileri hazır bulunur. Ayrıca bu toplantılara yönelik hazırlanan yatırımcı sunumumuz, tüm pay sahiplerinin aynı anda ulaşmasını teminen güncel haliyle KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulur ve eş zamanlı olarak şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

  Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları, şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından yapılır.  

 • 10.BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER KARŞISINDA İZLENECEK PROSEDÜR

  10.1. Medya Takip Mekanizması

  GÜBRETAŞ, yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel yayın yapan basın, televizyon ve internet ortamlarında GÜBRETAŞ ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler GÜBRETAŞ’ın Üst Düzey Yöneticilerine, Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne, Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü’ne ve Hukuk Müşavirliği’ne ve diğer ilgili çalışanlara yönlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizle ile ilgili haberlerin içeriği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda Özel Durum Açıklaması yapılır.

  10.2. Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklamalar

  Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve Sermaye Piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK'nın ilgili tebliğleri uyarınca Özel Durum Açıklaması yapılır. Yapılan açıklamanın, çeşitli basın yayın organlarına ulaştırılması ve kurumsal internet sitesinde yayımı sağlanır.

  Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır.

  Basın-yayın mecralarında yayımlanan ve SPK mevzuatı uyarınca Özel Durum Açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, ancak şirket üst yönetimi tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.  

 • 11. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

  GÜBRETAŞ Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu Kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanır.

  Geleceğe yönelik değerlendirmeler şirketimizin yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, Özel Durum Açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK’nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen Faaliyet Raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin Sunumlar aracılığıyla da yapılır.

  Geleceğe yönelik beklentiler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde bu farklılıkların nedenlerine de yer verilerek güncelleme yapılır. 

 • 12. ANALİST RAPORLARI

  Şirketimiz kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları hakkında yorum, değerlendirme ve düzeltme yayınlayabilir.

 • 13. SESSİZ DÖNEM

  GÜBRETAŞ, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce açıklanacak bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgileri kamuyla paylaşmaktan imtina ettikleri bir “Sessiz Dönem” uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, ilgili dönem sonuçlarının açıklanmasından 15 gün önce başlar ve sonuçların açıklanması ile sona erer. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış mali tablolarına ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.

 • 14. YÜRÜRLÜK

  Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin Bilgilendirme Politikası, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur. Tüm pay ve menfaat sahiplerine de GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesi (www.gubretas.com.tr) aracılığı ile duyurulur.

  Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin Bilgilendirme Politikası’nda bir değişiklik gerektiğinde, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu’nun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur. Tüm pay ve menfaat sahiplerine de GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesi (www.gubretas.com.tr) aracılığı ile duyurulur.  


   

 • BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
  1. Bilgilendirme Politikası
 • BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
  1. Bağış ve Yardım Politikası
  2. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
  3. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
 • ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
  1. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
  2. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI