TÜMÜ

İHALE DUYURUSU: İskenderun Sarıseki Depolama Tesisleri İnşaatı

26 Ocak 2018
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ) İskenderun Sarıseki Depolama Tesisleri İnşaatı işi, teklif toplama usulü ile ihale edilecektir.

1) İşin Tanımı: Oluşturulacak olanın projeye göre değişiklik gösterebilir olması ön kabulü ile 1000 m²’den oluşan 16 holden oluşan depolama alanı, kantar ofis binası, yemekhane binası ve çuval deposunun her türlü inşaat yapım işleri.

 

2)Yapılacak işe ilişkin teknik detaylar:

1) DSM ile Depo Binaları altı Zemin iyileştirme çalışması

2) 16 holden oluşan depoların her bir holü yaklaşık 20x50 metre ebatlarındadır. Depolar 8 hol ve 2 sıra şeklinde sırt sırta sıralanmıştır.

3) Depo bina yükseklikleri yaklaşık 17 m olup, 8 m’ye kadar perde beton, geri kalan kısmı çelik konstrüksiyon ve sandviç panel kaplamadan oluşmaktadır.

4) Depo binaları ön ve arka cephelerinde sundurma vardır.

 

3)Söz konusu ihaleye ait şartlar:

a)  İhaleye katılmak isteyenler, 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) şartname bedelini şirketimizin TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 numaralı IBAN hesabına yatırarak, şartnameyi GÜBRETAŞ Satınalma Yöneticiliği’nden 02/02/2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar e-posta ile talep edebilirler.

b) İstekliler şartnameyi aldıktan sonra ihaleye katılıp katılmamakta serbesttirler. Ancak ihaleye katılmama durumunda şartname bedelinin iadesini talep edemezler.

 

4) İhaleye Katılma Şartları ile İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan firma bilgilerine ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunulacak belgeler:

a) Bildirim için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile e-posta adresi.

b) İhale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce alınmış geçerli ve isteklinin tabi olduğu mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Aylık nakit akış diyagramı (isteklinin teklif bedeli üzerinden planladığı aylık imalat tutarını gösteren tablo),

h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

ı) İhale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan vergi borcu olmadığına dair ve ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan SGK prim borcu olmadığına dair belgeler.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar:

a) İsteklilerden, ihale konusu işe ait 1.000.000 TL(Bir Milyon TürkLirası) tutarında bankalar nezdindeki geçici teminat mektubu verilmesi istenmektedir.

b) 2014-2015-2016 yılları ve 31.12.2017 tarihli YMM veya Bağımsız Denetçi onaylı detaylı Mali Tablosu, bilançosu, gelir tablosu, tam tasdik raporu

c) İhale tarihinden geriye doğru 3 yıllık vergi levhaları.

-Kurumlar vergisi beyannamesi

-Bankadan alınacak kredi durumunu gösterir belge

-Varsa bağımsız denetim raporu

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar ve İş deneyim belgeleri:

İSTEKLİ’den, son 5 (Beş) yıl içinde, kamu veya özel sektörde istekli tarafından,  yapılacak olan inşaat işi ile ilgili, Toplam Bedeli 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)’den az olmamak kaydı ile 10.000 m² (On Bin Metrekare) ve/veya üzeri kapalı alana sahip benzeri Depo, Sanayi Tesisi, Ticari Tesis vb. (konut hariç olmak üzere), iş bitirme belgelerini ihale dokümanıyla birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

5) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

6) Verilen teklifler, GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

7) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

8) İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr  e-posta adresinden veya (0216) 468 50 54 numaralı telefondan talep edilebilir.

 

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

(GÜBRETAŞ)