TÜMÜ

DUYURU: RIHTIM İNŞAATI İÇİN KAZIK BORUSU ALIMI İHALE İLANI

06 Mart 2019
GÜBRETAŞ’ın Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri'nde yapılması planlanan liman dolgu ve rıhtım inşaatı işleri kapsamında yaklaşık 3.552 ton kazık borusunun temin edilmesi işi teknik şartname ve eklerine uygun olarak, kapalı zarf teklif toplama usulü ile ihale edilecektir. İhaleyle ilgili şartname 13 Mart 2019 tarihine kadar elden veya e-posta yoluyla GÜBRETAŞ İç Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İhale tekliflerinin ise en geç 27 Mart 2019 tarihine kadar GÜBRETAŞ İç Satınalma Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

1) İşin Tanımı

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.) Yarımca Tesisleri'nde yapılması planlanan liman dolgu ve rıhtım inşaatı işleri kapsamında;

-          Kazık borularının spiral kaynakla üretimi,

-          Boru uçlarının düz kesilmesi,

-          Sahada kaynaklanabilmesi için kaynak ağızlarının oluşturulması,

-          Markalama, kumlama, boyama, kazık borusunun sahaya GÜBRETAŞ’ın istediği ebatlarda getirilmesi

-          Her türlü test, deney ve raporun hazırlanması, fabrikada spiral kaynağı yapılması, koruyucu tabakaların tekniğine uygun olarak (polietilen ile şartname gereği her türlü işlem) boruya uygulanması

bu ihale kapsamında olup,  kazık borusu ton birim fiyatına ve polietilen kaplama m2 birim fiyatlarına dahil edilecektir.

Kazık borularının tamamı, sözleşme imza tarihinden sonraki ilk 90 gün içinde 2.000 ton ve geri kalan 60 günlük sürede ise 1.552 ton olmak üzere toplamda 150 takvim gününde tamamlanarak GÜBRETAŞ’a teslim edilecektir.

 

2) Önemli Hususlar

İstekli firmalar, tekliflerini “Birim Fiyat ve Kapalı Zarf Usulü” üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucunda, ihaleyi kazanan istekli firma ile Birim Fiyat Usulü Sözleşmesi imzalanacaktır.

Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

 

3) Söz konusu İhaleye Ait Şartlar

1)   İhaleye katılmak isteyenler, 2.000 TL(İki Bin Türk Lirası) şartname bedelini Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 IBAN numaralı banka hesabına yatırarak, şartnameyi GÜBRETAŞ İç Satınalma Müdürlüğü’nden 13/03/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar e-posta ile talep edebilirler.

İstekliler, şartnameyi aldıktan sonra ihaleye katılıp katılmamakta serbesttirler. Ancak ihaleye katılmama durumunda şartname bedelinin iadesini talep edemezler.

 

4) İhaleye Katılma Şartları ile İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan firma bilgilerine ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunulacak belgeler:

a) Bildirim için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile e- posta adresi,

b) İhale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce alınmış geçerli ve isteklinin tabi olduğu mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Teklif mektubu,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Aylık nakit akış diyagramı (isteklinin teklif bedeli üzerinden planladığı aylık imalat tutarını gösteren tablo),

h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar:

a) 2016-2017 yılları ve 31.12.2018 tarihine kadar YMM veya Bağımsız Denetçi onaylı detaylı Mali Tablosu, bilançosu, gelir tablosu, tam tasdik raporu

b) İhale tarihinden geriye doğru,

-Kurumlar Vergisi beyannamesi,

-Bankadan alınacak kredi durumunu gösterir belge,

-Varsa bağımsız denetim raporu,

-Vergi borcu ve Sigorta borcu olup olmadığını gösterir belge

 

5) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar ve İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son 5 (Beş) yıl içinde, kamu veya özel sektörde, bu sözleşme kapsamında yapılacak olan işle ilgili benzer nitelikte, toplam bedeli 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası)’den az olmamak kaydı ile benzer nitelikte iş bitirme belgesini ihale dokümanıyla birlikte sunmaları gerekmektedir.

6) Teklifler, en geç 27/03/2019 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe İş Merkezi Kat:30 Kadıköy/İSTANBUL adresinde  bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürlüğü İç Satınalma Müdürlüğü’ne elden veya kargo yolu ile teslim edilecektir.

Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan fiyat teklifleri her ne sebeple olur ise olsun dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

8) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

9) Sözleşme imzalandıktan sonra talep etmesi durumunda YÜKLENİCİ’ye avans teminat mektubu karşılığında, sözleşme toplam bedelinin %30 (yüzde otuz)’u tutarında avans verilebilecektir.

10) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

 

İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr e-posta adresinden veya (0216) 468 50 64 numaralı telefondan alınabilir