TÜMÜ

DUYURU: RIHTIM İNŞAAT İHALESİ İLANI

15 Şubat 2019
GÜBRETAŞ’ın Kocaeli‘deki Yarımca Tesisleri bünyesinde 2 numaralı Rıhtım ile 6-7-8-9 numaralı Ano Faz-1 Dolgu ve Rıhtım İnşaatı işi, kapalı zarf teklif toplama usulü ile ihale edilecektir. İhaleyle ilgili şartname 22 Şubat 2019 tarihine kadar elden veya e-posta yoluyla GÜBRETAŞ İç Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İhale teklifleri en geç 25 Mart 2019 tarihine kadar GÜBRETAŞ İç Satınalma Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır.

 

İHALE İLANI

 

1 ) İşin Tanımı:

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.) Yarımca Liman Tesisleri'nde yapılması planlanan liman dolgu ve rıhtım inşaatı işleri kapsamında, 2 numaralı rıhtım ile 6-7-8-9 numaralı ano Faz-1 dolgu ve rıhtım inşaatı, deniz dibinin projesine uygun -13 metre kotuna kadar taranması, ardından şartnamelere uygun dolgu malzemesi ile sedde, çekirdek dolgularının yapılması ve 186 adet 1219,2 mm ebatlarında kazık çakım işleminin yapılarak filtre ve koruma tabakalarının oluşturulması, kazık başlık kirişlerinin oluşturulması, prekastların yerine montajı, üst yapısının tamamlanması için kalıp donatı beton işlerinin yapılması ile 27 metre genişliğinde ve yaklaşık 199 metre uzunluğunda rıhtımın oluşturulması, geri sahanın oluşturulması ve üst yapıya ait elemanların (baba, usturmaça, halat halkaları, çabuk bırakma kancaları vs.) montajının Borçlar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptırılması ve belirtilen tüm inşaat ve yapım işlerinin şartname ve eklerine uygun şekilde yapılarak (inşa edilerek), belirlenen süre içerisinde GÜBRETAŞ’a teslim edilmesi işidir.

 

2 ) Önemli Hususlar

İstekli firmalar, tekliflerini “birim fiyat ve kapalı zarf usulü” üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, ihaleyi kazanan istekli firma ile “birim fiyat usulü” sözleşme imzalanacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Baba, usturmaça, çabuk bırakma kancası ve kazık boruları GÜBRETAŞ tarafından temin edilerek sahaya getirilecektir. Geri kalan ihale konusu her türlü malzeme temini YÜKLENİCİ’ye aittir.

İstekli dilerse idarenin alacağı bu malzemeler (baba, usturmaça, çabuk bırakma kancası ve kazık boruları) için opsiyonel teklif verebilir.

 

3) Yapılacak İşe İlişkin Teknik Detaylar:

a- Dolgu ve rıhtım yapılması öncesi basen taraması yapılması,

b- Mevcut sahil tahkimatında bulunan 30 kg’dan büyük taşların daha sonra kullanılmak üzere toplanarak istiflenmesi,

c- Kazık çakımlarının öncelikle yapılabilmesi için rıhtım altı sedde dolgularının yapılması,

d- Dolgu içine kazıkların çakılması,

e- Kazık başlık kirişlerinin imal edilmesi,

f- Rıhtım altı filtre ve taş koruma tabakalarının yapılması,

g- Sedde arkası (50-300 kg) zemin ıslah taşının serilmesi,

h- Sedde dolgusunun kara tarafında K.A.T. dolgularının tamamlanması,

i-  Rıhtım üst yapısının yapılması,

j- Rıhtım arkası dolguların tamamlanması,

k- Saha alt temel ve saha betonu yapılması,

l- Drenaj kanalları, baba ve usturmaça (temini) ve montajı vs. tamamlanması,

olarak tanımlanmıştır.

 

4) Söz konusu İhaleye Ait Şartlar:

1)   İhaleye katılmak isteyenler, 3.000 TL(Üç Bin Türk Lirası) şartname bedelini Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 IBAN numaralı banka hesabına yatırarak, şartnameyi GÜBRETAŞ İç Satınalma Müdürlüğü’nden 22/02/2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar e-posta ile talep edebilirler.

İstekliler, şartnameyi aldıktan sonra ihaleye katılıp katılmamakta serbesttirler. Ancak ihaleye katılmama durumunda şartname bedelinin iadesini talep edemezler.

 

5) İhaleye Katılma Şartları ile İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan firma bilgilerine ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunulacak belgeler:

a) Bildirim için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile e- posta adresi,

b) İhale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce alınmış geçerli ve isteklinin tabi olduğu mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Aylık nakit akış diyagramı (isteklinin teklif bedeli üzerinden planladığı aylık imalat tutarını gösteren tablo),

h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

 

5.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar:

a) İsteklilerden, ihale konusu işe ait 1.350.000 TL (Bir Milyon Üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) tutarında bankalar nezdindeki geçici teminat mektubu verilmesi istenmektedir.

b) 2016-2017 yılları ve 31.12.2018 tarihine kadar YMM veya Bağımsız Denetçi onaylı detaylı Mali Tablosu, bilançosu, gelir tablosu, tam tasdik raporu

c) İhale tarihinden geriye doğru,

-Kurumlar vergisi beyannamesi,

-Bankadan alınacak kredi durumunu gösterir belge,

-Varsa bağımsız denetim raporu,

-Vergi borcu ve Sigorta borcu olup olmadığını gösterir belge

 

6) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar ve İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son 5 (Beş) yıl içinde, kamu veya özel sektörde bu sözleşme kapsamında yapılacak olan liman inşaat işi ile ilgili benzer nitelikte iskele, rıhtım, tarama ve dolgu işlerini kapsayan, Toplam Bedeli 30.000.000 TL (Otuz Milyon Türk Lirası)’den az olmamak kaydı ile iş bitirme belgesini ihale dokümanıyla birlikte sunmaları gerekmektedir.

7) Teklifler, en geç 25/03./2019 Pazartesi günü saat 12:00’ye kadar Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe İş Merkezi Kat:12 Kadıköy/İSTANBUL adresinde  bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürlüğü, İç Satınalma Müdürlüğü’ne elden veya kargo yolu ile teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan fiyat teklifleri her ne sebeple olur ise olsun dikkate alınmayacaktır.

8) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

9) Sözleşme imzalandıktan sonra talep etmesi durumunda YÜKLENİCİ’ye avans teminat mektubu karşılığında, sözleşme toplam bedelinin %15 (yüzde onbeş)’i tutarında avans verilebilecektir.

10) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

11) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

12) İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr e-posta adresinden veya (0216) 468 50 64 numaralı telefondan talep edilebilir.